Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Bátka.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

 pozemku o celkovej výmere 58 m2  KN – C, 

parcela č. 613/114 vedený na LV č. 631 k. ú. Bátka, druh pozemku – orná pôda

Obec Bátka,

so sídlom Bátka 161, 98021, IČO: 00318604 v zmysle

ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) a ods. 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia OZ 13/2024 zo dňa 11.04. 2024

zverejňuje zámer predaja  majetku vo vlastníctve obce Bátka formou

obchodnej verejnej súťaže

podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka.

  1. Predmetom zámeru je predaj nehnuteľnosti za účelom: prebytočný majetok

Podrobné informácie sú uvedené v prílohe oznamu – viď súbor-

OVS – Obchodná verejná súťaž012024.pdf

Súvisiace dokumenty

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce - návrhy zmlúv