Preskočiť na obsah

Výstavba a rekonštrukcia chodníkov – Bátka

Zverejnené 16.12.2022.

Kategória

Názov projektu: Výstavba a rekonštrukcia chodníkov – Bátka

Trvanie projektu: 12/2022 – 11/2023
Nenávratný finančný príspevok: 231 183,64 EUR
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR
Prijímateľ: Obec Bátka

Hlavný cieľ projektu: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Opis projektu:  Existujúca sieť komunikácií v obci Bátka je relatívne dostatočne vybudovaná, avšak prevažná časť existujúcich komunikácií je v nevyhovujúcom stave. Formou vybudovania/rekonštrukcie pozemných komunikácii v obci Bátka má projekt za cieľ prepojiť segregované sídelné lokality marginalizovanej rómskej komunity k miestnym službám s prioritou regenerácie zanedbaných komunít vo vidieckych oblastiach.

Ciele projektu: Cieľom projektu je zlepšiť podmienky bývania MRK prostredníctvom vybudovania/rekonštrukcie pozemných komunikácii v obci v kontexte prepojenia segregovaných sídelných lokalít spomenutej komunity k miestnym službám. V lokalite, ktorú tieto komunikácie obsluhujú žije celkovo 127 obyvateľov rómskeho etnika v separovaných osídleniach, pričom projektom dotknuté úseky bezprostredne susedia s obydliami 81/127.

Riešené chodníky povedú bezprostredne k obchodným prevádzkam – pekáreň, potraviny, autobusovým zastávkam, kostolu a službám – pošta, no najmä bezpečne prepoja osídlenia MRK s uvedenými inštitúciami, nakoľko v súčasnosti je pohyb chodcov, najmä maloletých, po súbežnej cestnej komunikácii z hľadiska motorovej dopravy rizikový.

Výsledky projektu: Primárne zvýšenie bezpečnosti dopravy MRK má sekundárne formou dostupnej infraštruktúry znížiť rozdiely v jednotlivých častiach obce, navyše v súlade s princípmi destigmatizácie, degeotizácie a desegregácie budú časti obce, ktorých sa týka projekt zvyšovať atraktivitu pre bývanie a ďalší rozvoj. Projektom dotknuté pozemné komunikácie (chodníky) budú prístupné širokej verejnosti, pričom ich stavebnotechnické riešenie navrhnuté projektom spĺňa platné právne predpisy na užívanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie – tzv. bezbariérovosť.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.ludskezdroje.gov.sk | www.esf.gov.sk | www.minv.sk | www.obecbatka.sk