Preskočiť na obsah

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Zverejnené
31. januára 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
31. januára 2024 − 24. marca 2024
Kategória

Informácie pre voliča

I.

Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu  23. 03. 2024  od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu  06. 04. 2024  od 7:00 do 22:00 h.

II.

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III.

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Informácia pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky

Informácia pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky

zdroj: https://www.minv.sk

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VPS1/2024

Prílohy

Žiadne prílohy.

Súvisiace dokumenty