Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania

Zverejnené
11. júna 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
11. júna 2024 − 25. júna 2024
Kategória

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov


o z n a m u j e


podľa § 61 stavebného zákona v spojení s § 3 zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z. z.) začatie stavebného konania na základe žiadosti Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len „stavebník“) o vydanie stavebného povolenia (ďalej len „konanie“) podanej listom č. 6478/30601/2023 zo dňa 6.7.2023 doručenej dňa 26.7.2023 a doplnenej dňa 2.5.2024 na stavbu:


„Rýchlostná cesta R2 Bátka – Figa“

viac v prílohe

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VVO 5/2024

Prílohy