Preskočiť na obsah

Palóci bez hraníc – Palócok határok nélkül

Zverejnené 29.3.2022.

Kategória
www.skhu.eu

www.viacarpatia-spf.eu

Palóci bez hraníc – festival

Palóci bez hraníc – športový deň

Popis projektu:

Cieľom projektu je posilniť a zvýšiť cezhraničnú  spoluprácu a cezhraničnú spoluprácu medzi občanmi partnerských obcí nakoľko obe patria do etnickej skupiny Palóci. Projekt sa zameriava na posilnenie úrovne cezhraničnej spolupráce prostredníctvom konvergenčných aktivít, budovania na zbližovaní a zlepšovaní vzájomného porozumenia. Preto sme presvedčení, že cezhraničná spolupráca medzi žiakmi základných škôl a občanmi sa výrazne posilní, čoho výsledkom bude dlhodobo udržateľná spolupráca. Účasť cieľových skupín na cezhraničných spoločných kultúrnych a športových aktivitách prispieva k strategickému cieľu projektu, ktorým je posilnenie hospodárskej a sociálnej integrácie hraničných oblastí. Konkrétny cieľ projektu je v súlade so špecifickými cieľmi prioritnej osi 4.1. Zlepšiť úroveň cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšíriť rozsah cezhraničnej spolupráce medzi občanmi.
Dlhodobým cieľom projektu je posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi obyvateľmi, inštitúciami a neziskovými organizáciami oboch partnerských miest.
Krátkodobým cieľom je úspešná implementácia 4 programov a ich vplyv na nadviazanie medziľudských a inštitucionálnych vzťahov. Ľudia žijúci v pohraničných regiónoch považujú cezhraničnú spoluprácu za dôležitú súčasť svojho života. Uznávajúc to, projekt skúma korene a snaží sa rozšíriť partnerstvo tým, že uznáva spoločné záujmy prostredníctvom spustenia série kultőrnych a športových programov, ktoré prinesú nové potreby a očakávania.

Spolupráca dvoch obcí začala spoluprácou v roku 2015 prostredníctvom starostov, vedenia obcí a poslancov obecných  zastupitelstiev, ktorá sa postupne rozšírila aj na spoluprácu inštitúcií. Obyvatelia partnerských obcí sa začali stretávať a spolupracovať v rámci rôznych spoločenských a kultúrnych podujatí. Postupne sa vzájomne zoznamovali s kultúrou, tradíciami v rámci dní obcí, slávnostných výročí na organizovaných slávnostiach. Tieto stretnutia a vznikajúca spolupráca generovali posilnenie bezprostrednej účasti obyvateľov na cezhraničnej spolupráci a potrebu pravidelného posilnenia cezhraničnej spolupráce medzi inštitúciami, spoločenskými a neziskovými organizáciami. Cieľom je riešiť spoločenské  problémy jednotlivcov dobrým príkladom partnerskej samosprávy –  posilnenie a prehĺbenie partnerskej spolupráce obce Bátka  a obce Hollókő  a tento pozitívny príklad šíriť aj medzi jednotlivými samosprávami na oboch stranách hraníc. Kultúra a šport  a súťaže podnecujú zdravý životný štýl obyvateľov, ochranu životného prostrednia a  kultúrne festivaly približujú kultúru a tradície prostredníctvom vystúpenia folklórnych a umeleckých skupín. Aktivity sa teritoriálne dajú začleniť do územia Euroregiónu Slaná – Rimava a Neogradiensis. Udržateľnosť projektov zabezpečuje rozpočet partnerských miest a podávaním ďalších projektov využitím národných, EÚ zdrojov a zdrojov vyšších územných celkov  BBSK a Nógrád, ktoré je potrebné vtiahnuť do zvýšenia kvality cezhraničnej spolupráce.

Miesto  realizácie projektu sa nachádza na verejných priestranstvách partnerských obcí. Cieľovou skupinou sú obyvatelia, tak u vedúceho partnera, ako aj partnera. Pre cieľové skupiny chceme usporiadať u oboch partnerov kultúrne a športové podujatie. Primárnou cieľovou skupinou sú obyvatelia  obce Bátka a Hollókő. Sekundárnou cieľovou skupinou sú inštitúcie partnerských miest základné školy, najmä žiaci, ktorí sa zúčastnia aktivít v kultúrnych podujatiach a v športových súťažiach, pričom osobitnú úlohu zohrajú  základné školy pri organizovaní aktivít.  Medzi športovými aktivitami  pre posilnenie zdravého životného štýlu sa objavia tradičné národné zápolenia pre  vzájomné spoznávanie kultúrnych tradícií. Pracovníci inštitúcií prostredníctvom  kultúrnych a športových aktivít budú mať možnosť vzájomne sa spoznávať, jednak v rámci spolupráce inštitúcií, ale aj možnosť vytvoriť osobné priateľstvá a rozvíjať ich. Dôležitou súšasťou cieľovej skupiny sú žiaci základnej školy v obci Bátka, z ktorých vyše 70% je z marginalizovaných rómskych komunít. Aj títo budú súčasťou jednotlivých aktiv projektu.

Produktom projektu sú 4  podujatia a ich úspešná realizácia. Každého podujatia sa zúčastní po 50 – 50 z každého partnerskej obce. Zahájenie projektu sa uskutoční v obci Bátka v máji 2020 workshopom. Budú pokračovať športové súťaže pre deti, uskutočnia v nasledovných disciplínach: terénny beh,  futbal,  vybíjaná (kategórie: dievčatá, chlapci), futbal juniori. Druhé bude v obci Hollókő -Palócky festival v mesiaci máj 2020. Pôjde o vystúpenie miestnych folklórnych tanečných a speváckych skupín /žiaci , dospelý/, hudobné vystúpenia, výstava remesiel a pochod obcou na čele s kráľovnou podujatia. Tretím podujatím v obci Bátka bude kultúrne podujatie a palócke motívy. Pôjde o vystúpenie miestnych folklórnych tanečných a speváckych skupín /žiaci , dospelý/, hudobné vystúpenia, výstava remesiel z tvorby žiakov. Súčasťou podujaté budú prednášky na tému kultúrne dedičstvo a súčasnosť ako aj divadelné predstavenie. Záverečná aktivita bude v obci Hollókő v septembri roku 2020. V programe športových podujatí sú  nasledovné disciplíny:  terénny beh,  futbal,  vybíjaná (kategórie: dievčatá, chlapci) V rámci projektu bude zabezpečená infomovanosť, ktorá bude viditeľná na web stránkach oboch partnerských obcí. Pre dosiahnutie cieľov projektu sa uskutočnia aktivity, ktoré budú propagované na farebných plagátov. V oboch partnerských obciach budú na verejných miestach rozmiestnené plagáty propagujúce jednotlivé podujatia projektu. Počítame, že sa aktivít zúčastní 400 účastníkov medzi nimi ženy /120/ aj príslušníci marginalizovaných rómskych komunít/60/.


A projekt leírása:

A projekt célja a határon átnyúló együttműködés és a határon átnyúló együttműködés erősítése, növelése a partnertelepülések polgárai között, mivel mindketten a palóci népcsoporthoz tartoznak. A projekt célja a határokon átnyúló együttműködés szintjének erősítése a konvergencia tevékenységek, a konvergencia építése és a kölcsönös megértés javítása révén. Ezért meggyőződésünk, hogy az általános iskolások és az állampolgárok határon átnyúló együttműködése jelentősen megerősödik, ami hosszú távon fenntartható együttműködést eredményez. A célcsoportok részvétele a határon átnyúló közös kulturális és sporttevékenységekben hozzájárul a projekt stratégiai céljához, amely a határ menti térségek gazdasági és társadalmi integrációjának erősítése. A projekt konkrét célja összhangban van a 4.1. prioritási tengely specifikus céljaival. A határokon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és a polgárok közötti határokon átnyúló együttműködés hatókörének bővítése.
A projekt hosszú távú célja a határon átnyúló együttműködés erősítése mindkét partnerváros lakói, intézményei és non-profit szervezetei között.
A rövid távú cél 4 program sikeres megvalósítása és ezeknek a személyközi és intézményi kapcsolatok kialakítására gyakorolt ​​hatása. A határ menti régiókban élők életük fontos részének tekintik a határon átnyúló együttműködést. A projekt ezt felismerve a gyökereket tárja fel, és a közös érdekek felismerésével igyekszik szélesíteni a partnerséget új igényeket és elvárásokat hozó kulturális és sportprogramok sorozatának elindításával.

A két önkormányzat együttműködése 2015-ben kezdődött a polgármesterek, önkormányzati vezetők és önkormányzati képviselők együttműködésével, amely fokozatosan bővült az intézmények közötti együttműködéssel. A partnertelepülések lakói különböző társadalmi és kulturális rendezvényeken kezdtek találkozni és együttműködni. Fokozatosan megismerkedtek a kultúrával, a falvak napjain belüli hagyományokkal, az ünnepi évfordulókkal szervezett ünnepségeken. Ezek a találkozók és a kialakuló együttműködés generálta a lakosság azonnali részvételének erősödését a határon átnyúló együttműködésben, valamint az intézmények, társadalmi és nonprofit szervezetek közötti határon átnyúló együttműködés rendszeres erősítésének szükségességét. A cél az egyének társadalmi problémáinak megoldása a partnerségi önkormányzat jó példájával – a Bátka és Hollókő közötti partnerségi együttműködés erősítése, elmélyítése, valamint ennek a pozitív példa terjesztése a határ mindkét oldalán lévő települések között. A kultúra és a sport és a versenyek az egészséges életmódra ösztönöznek, a környezetvédelem és a kulturális fesztiválok a kultúrát és a hagyományokat közelebb hozzák a folklór és művészeti csoportok fellépésén keresztül. A tevékenységek területileg integrálhatók a Slaná – Rimava és a Neogradiensis Eurorégió területére. A projektek fenntarthatóságát a partnervárosok költségvetése, az egyéb projektek benyújtása nemzeti, uniós források, valamint a határokon átnyúló városok minőségi javításába szükséges bevonandó magasabb területi egységek BBSK és Nógrád forrásainak felhasználásával biztosítja. határ menti együttműködés.

A projekt megvalósítási helye a partner önkormányzatok közterületein található. A célcsoport a lakosok, a vezető partner és a partner egyaránt. Mindkét célcsoportnak szeretnénk kulturális és sportrendezvényt szervezni. Az elsődleges célcsoport a bátkai és hollókői lakosok. A másodlagos célcsoport az általános iskolai partnervárosok intézményei, különösen a kulturális rendezvényeken, sportversenyeken részt vevő tanulók, a tevékenységek szervezésében kiemelt szerepet kapnak az általános iskolák. Az egészséges életmódot erősítő sporttevékenységek között hagyományos országos versenyek lesznek egymás kulturális hagyományainak megismerésére. A kulturális és sporttevékenységen keresztül az intézmények dolgozóinak lehetőségük lesz egymás megismerésére, mind az intézmények együttműködésén belül, de lehetőség nyílik személyes barátságok kialakítására, azok fejlesztésére is. A célcsoport fontos részét képezik a Bátka község általános iskolásai, akiknek több mint 70%-a marginalizált roma közösségekből származik. Ezek is részei lesznek az egyes projekteszközöknek.

A projekt terméke 4 rendezvény és ezek sikeres megvalósítása. Minden rendezvényen 50-50 fő vesz részt minden partnerközösségből. A projekt Bátka községben 2020 májusában egy workshoppal indul. Folytatódnak a gyerekek sportversenyei, ezek a következő szakágakban zajlanak majd: terepfutás, labdarúgás, röplabda (kategóriák: lányok, fiúk), junior labdarúgás. A második Hollókő községben lesz – Palócky fesztivál 2020 májusában. Ez lesz a helyi néptánc- és énekcsoportok / diákok, felnőttek /, zenés előadások, kézműves kiállítás és felvonulás a falun a királyné vezetésével. az esemény. A harmadik rendezvény Bátka községben kulturális rendezvény és palotamotívum lesz. Helyi néptánc- és énekcsoportok / diákok, felnőttek / előadása lesz, zenés előadások, kézműves kiállítás a diákok munkáiból. A rendezvényen a kulturális örökségről és a jelenről szóló előadások, valamint színházi előadások is szerepelnek. A záró tevékenység 2020 szeptemberében Hollókő községben lesz. A sportesemények programjában a következő szakágak szerepelnek: terepfutás, labdarúgás, röplabda (kategóriák: lányok, fiúk) A projekt olyan információkat nyújt, amelyek a mindkét partner önkormányzat honlapja. A projekt céljainak elérése érdekében tevékenységekre kerül sor, melyeket színes plakátokon népszerűsítenek. Az egyes projekteseményeket népszerűsítő plakátok mindkét partner településen nyilvános helyeken kerülnek elhelyezésre. Várakozásaink szerint 400 résztvevő, köztük nők / 120 / és marginalizált roma közösségek tagjai / 60 / vesznek részt a tevékenységekben.


Project description:

The aim of the project is to strengthen and increase cross-border cooperation and cross-border cooperation between the citizens of the partner municipalities, as both belong to the Palóci ethnic group. The project aims to strengthen the level of cross-border cooperation through convergence activities, building convergence and improving mutual understanding. Therefore, we are convinced that cross-border cooperation between primary school pupils and citizens will be significantly strengthened, which will result in long-term sustainable cooperation. The participation of target groups in cross-border joint cultural and sports activities contributes to the strategic goal of the project, which is to strengthen the economic and social integration of border areas. The specific objective of the project is in line with the specific objectives of Priority Axis 4.1. Improve the level of cross-border interinstitutional cooperation and expand the scope of cross-border cooperation between citizens.
The long-term goal of the project is to strengthen cross-border cooperation between the residents, institutions and non-profit organizations of both partner cities.
The short-term goal is the successful implementation of 4 programs and their impact on the establishment of interpersonal and institutional relations. People living in border regions consider cross-border cooperation as an important part of their lives. Recognizing this, the project explores the roots and seeks to broaden the partnership by recognizing common interests by launching a series of cultural and sports programs that bring new needs and expectations.

The cooperation between the two municipalities began with cooperation in 2015 through mayors, municipal leaders and deputies of municipal councils, which gradually expanded to include cooperation between institutions. The inhabitants of the partner municipalities began to meet and cooperate in various social and cultural events. Gradually, they got acquainted with the culture, traditions within the days of the villages, festive anniversaries at organized festivities. These meetings and the emerging cooperation have generated a strengthening of the immediate participation of the population in cross-border cooperation and the need to regularly strengthen cross-border cooperation between institutions, social and non-profit organizations. The aim is to solve the social problems of individuals with a good example of partnership self-government – strengthening and deepening partnership cooperation between Bátka and Hollókő and disseminating this positive example between individual municipalities on both sides of the border. Culture and sports and competitions encourage a healthy lifestyle, environmental protection and cultural festivals bring culture and traditions closer through the performance of folklore and artistic groups. The activities can be territorially integrated into the territory of the Euroregion Slaná – Rimava and Neogradiensis. The sustainability of the projects is ensured by the budget of the partner cities and the submission of other projects by the use of national, EU resources and resources of higher territorial units BBSK and Nógrád, which need to be involved in improving the quality of cross-border cooperation.

The place of implementation of the project is located in the public spaces of the partner municipalities. The target group is the residents, both the lead partner and the partner. We want to organize a cultural and sports event for both target groups. The primary target group is the inhabitants of Bátka and Hollókő. The secondary target group is the institutions of primary school partner cities, especially pupils who take part in activities in cultural events and sports competitions, with primary schools playing a special role in organizing activities. Among the sports activities to strengthen a healthy lifestyle, there will be traditional national competitions for getting to know each other’s cultural traditions. Through cultural and sports activities, the staff of the institutions will have the opportunity to get to know each other, both within the cooperation of the institutions, but also the opportunity to form personal friendships and develop them. An important part of the target group are primary school students in the village of Bátka, of which more than 70% are from marginalized Roma communities. These will also be part of the individual project assets.

The product of the project are 4 events and their successful implementation. Each event will be attended by 50-50 from each partner community. The project will start in the village of Bátka in May 2020 with a workshop. Sports competitions for children will continue, they will take place in the following disciplines: cross-country running, football, volleyball (categories: girls, boys), junior football. The second will be in the village Hollókő -Palócky festival in May 2020. It will be a performance of local folk dance and singing groups / students, adult /, musical performances, a craft exhibition and a march through the village led by the queen of the event. The third event in the village of Bátka will be a cultural event and palace motifs. It will be a performance of local folk dance and singing groups / students, adults /, musical performances, an exhibition of crafts from the work of students. The event will include lectures on cultural heritage and the present, as well as theatrical performances. The final activity will be in the village Hollókő in September 2020. The program of sports events includes the following disciplines: cross-country running, football, volleyball (categories: girls, boys) The project will provide information, which will be visible on the websites of both partner municipalities. To achieve the goals of the project, activities will take place, which will be promoted on colorful posters. Posters promoting individual project events will be placed in public places in both partner municipalities. We anticipate that 400 participants, including women / 120 / and members of marginalized Roma communities / 60 /, will take part in the activities.